Reglement

  Mortsel, 03 april 2017

Art.1. Het tennisseizoen van TOGS loopt vanaf half april tot 30 september van eenzelfde jaar.

Art.2.  Om lid te worden of te blijven moet men lidgeld betalen voor 1 maart. Na 1 maart wordt bij niet-betaling het lidnummer niet meer voorbehouden en komt het betrokken lid op de wachtlijst als nieuw kandidaat-lid.

Art.3. De terreinen van TOGS zijn toegankelijk voor leden in het bezit van een geldige lidkaart.

Art.4. Het is de clubleden toegelaten met een genodigde op de terreinen te spelen, mits aankoop van een uitnodigingskaart.  Deze is te verkrijgen in de chalet aan een vastgestelde prijs.  Als je als lid 3 personen uitnodigt om samen te dubbelen, dan moet je maar 2 uitnodigingskaarten betalen.  De uitnodigingskaarten dienen tijdens het spelen op het reservatiebord buiten te worden gestoken.

Art.5. Het dragen van tennisschoenen met aangepaste zool en het dragen van aangepaste tenniskledij is verplicht bij het betreden van de terreinen.

Art.6. Reservatie terreinen 

Weekdagen

a. tot 17U kan men reserveren door de lidkaarten of uitnodigingskaarten op het uurroosterbord buiten aan te brengen.

b. een uur spelen vanaf 17U zal men reserveren via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. 

c. Bij dubbels dienen er voor 17U vier lidkaarten aangebracht te worden op het uurroosterbord.  Na 17U dienen er 4 spelers geselecteerd te worden via het online reservatiesysteem.

d. Vrij liggende terreinen kunnen op de dag zelf betreden worden, dit kan ook als men reeds gereserveerd heeft via het online reservatiesysteem.

e. Een reservering met een uitnodigingskaart kan tot 17U op het uurroosterbord.  Vanaf 17U dient dit te gebeuren op via het online reservatiesysteem dmv 'gastspeler' te selecteren. 

Weekend en feestdagen

f. Elke speler moet zijn lidkaart op het uurroosterbord aanbrengen en aanwezig blijven.  Bij een dubbel dienen vier lidkaarten aangebracht te worden.  Wanneer er veel leden aanwezig zijn is men verplicht dubbel te spelen.

Seizoentornooien

g. De wedstrijden zullen op voorhand afgesproken en gereserveerd worden in de speciaal voorziene kaft in de chalet.  Voor een wedstrijd die aanvangt vanaf 19U zal men 2 reservatieplaatjes gemerkt met de letter “D” (dubbel) of “E” (enkel)  aanbrengen op het reservatiebord. Voor een afspraak die meer dan 11 weekdagen in de toekomst ligt is het reservatiebord niet beschikbaar en zal bijgevolg de tornooileider ten gepaste tijde de reservatieplaatjes op het reservatiebord aanbrengen.

Art.7.  Een speelbeurt begint steeds op het volle uur en duurt 60 minuten.  Nadat een speelbeurt is afgelopen mag er pas terug gereserveerd worden voor een volgend uur.

Art.8.  Ieder lid is verplicht, op het juiste uur en terrein, met zijn eigen lidkaart of reservatieplaatje te reserveren.

Art. 9. Wanneer één kwartier na aanvang van het gereserveerde uur de spelers niet aanwezig zijn, wordt het terrein vrijgegeven.

Art.10. Voor het betreden van de tennisterreinen moet elk lid kennis hebben genomen van het huishoudelijk reglement.

Art.11. Bij verlies van de lidkaart wordt een duplicaat overhandigd mits betaling van 1 euro.

Art.12.   Men dient vijf minuten voor het einde van het speeluur te stoppen om het gehele terrein zorgvuldig te vegen.  Als de chalet geopend is zal er een belsignaal weerklinken.

Art.13.  Bij plasvorming of totale waterverzadiging mag er op de terreinen niet gespeeld worden.

Art.14.  De verlichting op terrein 1 en 2 mag enkel aan- en uitgeschakeld worden door de chaletuitbater of een bestuurslid.  Deze dient ten laatste om 23u15 manueel gedoofd te worden.

Art.15. Tijdens tornooien en vriendschappelijke ontmoetingen staan alle terreinen ter beschikking van de tornooileiding.  Men mag deelnemen aan deze activiteiten vanaf de leeftijd vermeld op de inschrijvingslijsten.

Art.16. Voor deelname aan tornooien en vriendschappelijke ontmoetingen kan men inschrijven op speciale inschrijvingslijsten in de socio in de chalet.

Art.17. Terrein 1 en 2 worden op bepaalde uren door het bestuur voorbehouden als lesterreinen.

Art.18. Strafbepalingen: bij niet naleving van het huishoudelijk reglement en het tornooireglement wordt één van de volgende straffen toegepast: de vermaning – de verwijdering – de schriftelijke vermaning – de schorsing – de uitsluiting.

Art.19.  De vermaning en de verwijdering vallen onder de bevoegdheid van ieder bestuurslid, die een verslag overmaakt aan het bestuur.  Deze kan overgaan tot een schriftelijke vermaning of schorsing van het lid.  De uitsluiting kan enkel door het bestuur met een 2/3 meerderheid worden uitgesproken.  Indien er beroep is op de strafbepaling kan er alleen een uitspraak gedaan worden door de bestuurders van de vzw TOGS.

Art.20. Het bestuur is niet jaarlijks herkiesbaar.  Als men 1 jaar lid is kan men zich als kandidaat-bestuurslid opgeven.  

Art.21 Elk lid boven 18 jaar wordt gevraagd 3 data op te geven om een chaletbeurt te doen.  Als men gedurende het seizoen geen enkele chaletbeurt doet dan zal men geschorst worden voor het volgende tennisseizoen.  Indien er geen vrijwilliger opgegeven is kan er door het bestuur navraag gedaan worden om een chaletbeurt te doen.  De sleutels en de envelop worden afgehaald en nadien terug bezorgd bij Paul Pittoors, op de dag van chaletuitbating.  In het weekend kan de chaletuitbater van shift 1 de sleutel overhandigen aan de chaletuitbater van shift 2 . Openingsuren van het chalet zijn: op werkdagen van 18U30 tot 23U15 – op zat-, zon-, en feestdagen: shift 1 van 10U tot 17U en shift 2 van 17U tot 23U15.  Een vrijwillige of aangeduide chaletuitbater mag zich laten vervangen of verwisselen van beurt, doch bestuurslid Evert Jonckheere moet hiervan op de hoogte gebracht worden. Zonder dit kenbaar te maken blijft de originele chaletuitbater verantwoordelijk. 

Art.22. Het huishoudelijk reglement en de tornooireglementen kunnen door het bestuur op ieder tijdstip aangepast worden.  Eventuele wijzigingen zullen bekendgemaakt worden op het uithangbord in de chalet.

Art.23. Alle gevallen, niet bovengenoemd, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het bestuur.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter, sponsoring & chaletuitbating: Evert Jonckheere 

Ondervoorzitster & penningmeester: Nicole Pelgrims

Secretaris, communicatie, website & administratie: Britt Ongena 

Tornooileiding: Erwin D’Hondt, Marc Hendrikx en Nicole Pelgrims

Feestbestuur: Julie Ongena 

Terreinverzorger: Dirk Pelgrims

Telefoonnummer chalet: 03/457.43.72